اخبار و رویداد ها
لیست اخبار
بخشنامه 6780 در خصوص عقد قرارداد بيمه دانش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي با شرکت هاي معرفي شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان
بخشنامه 6780 در خصوص عقد قرارداد بيمه دانش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي با شرکت هاي معرفي شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان
1394/04/29 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه،بخش سال جاری ، بخش وام وتسهیلات مراجعه نمایید....
بخشنامه 5696 در خصوص ارتقاء تعهدات و خدمات بيمه هاي مختلف دانشجويي
بخشنامه 5696 در خصوص ارتقاء تعهدات و خدمات بيمه هاي مختلف دانشجويي
1394/04/09 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه، بخش سال جاری،بخشنامه وام و تسهیلات مراجعه نمایید....
بخشنامه 5622 در خصوص بازپرداخت دانش آموختگان قبل از سال 1379
بخشنامه 5622 در خصوص بازپرداخت دانش آموختگان قبل از سال 1379
1394/04/08 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه، بخش سال جاری، بخشنامه درآمد و سرمایه گذاری مراجعه نمایید....
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجويي