اخبار و رویداد ها
لیست اخبار
بخشنامه 5696 در خصوص ارتقاء تعهدات و خدمات بيمه هاي مختلف دانشجويي
بخشنامه 5696 در خصوص ارتقاء تعهدات و خدمات بيمه هاي مختلف دانشجويي
1394/04/09 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه، بخش سال جاری،بخشنامه وام و تسهیلات مراجعه نمایید....
بخشنامه 5622 در خصوص بازپرداخت دانش آموختگان قبل از سال 1379
بخشنامه 5622 در خصوص بازپرداخت دانش آموختگان قبل از سال 1379
1394/04/08 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه، بخش سال جاری، بخشنامه درآمد و سرمایه گذاری مراجعه نمایید....
بخشنامه 3151 در خصوص به روزرساني اطلاعات کاربران صندوق رفاه دانشجويان
بخشنامه 3151 در خصوص به روزرساني اطلاعات کاربران صندوق رفاه دانشجويان
1394/03/12 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه، بخش سال جاری، بخشنامه وام و تسهیلات مراجعه نمایید...
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجويي