اخبار و رویداد ها
لیست اخبار
بخشنامه 17158درخصوص برگزاري جلسات تغذيه دانشجويي ومعرفي افراد خبره جهت شرکت دراين جلسات
بخشنامه 17158درخصوص برگزاري جلسات تغذيه دانشجويي ومعرفي افراد خبره جهت شرکت دراين جلسات
1393/12/04 : جهت دریافت بخشنامه،منوی بخشنامه، بخش سال جاری،بخشنامه های تغذیه مراجعه نمایید....
بخشنامه 17165 درخصوص انجام امور فارغ التحصيلان در سامانه سجاد براساس شيوه جديد
بخشنامه 17165 درخصوص انجام امور فارغ التحصيلان در سامانه سجاد براساس شيوه جديد
1393/12/02 : جهت دریافت بخشنامه،منوی بخشنامه، بخش سال جاری،بخشنامه های فارغ التحصیلان بدهکار صندوق مراجعه نمایید....
بخشنامه 17164پيرو بخشنامه 16776 درخصوص تکميل و ارسال اطلاعات دانشجويان داراي نقص پرونده با کمک امور انفورماتيک صندوق تا پايان وقت اداري 931206
بخشنامه 17164پيرو بخشنامه 16776 درخصوص تکميل و ارسال اطلاعات دانشجويان داراي نقص پرونده با کمک امور انفورماتيک صندوق تا پايان وقت اداري 931206
1393/12/02 : جهت دریافت بخشنامه،منوی بخشنامه، بخش سال جاری،بخشنامه های فارغ التحصیلان بدهکار به صندوق مراجعه نمایید....
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجوييپيگيري بدهکاران 1