اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
بخشنامه  9467ارسال پاسخ بخشنامه 5538 حاکثر تا تاريخ 930820 از طريق نمابر
بخشنامه 9467ارسال پاسخ بخشنامه 5538 حاکثر تا تاريخ 930820 از طريق نمابر
1393/08/04 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه های وام و تسهیلات مراجعه کنيد                 ...
بخشنامه 9378 درخواست اعلام آمار دانشجويان شاغل به تحصيل با فرمت مورد نظر موسسه پژوهش
بخشنامه 9378 درخواست اعلام آمار دانشجويان شاغل به تحصيل با فرمت مورد نظر موسسه پژوهش
1393/07/29 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه های وام و تسهیلات مراجعه کنيد                                ...
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجوييپيگيري بدهکاران 1